Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải có từ 20 xe trở lên.